Disciplinárka NSL

Národná liga v malom futbale sa riadi aktuálnym Disciplinárnym poriadkom (obsahuje aj sadzobník trestov a pokút), ktorý schválil VV SZMF. Disciplinárna komisia podá po každom odohranom kole národnej ligy v malom futbale správu o prípadných disciplinárnych konaniach všetkým manažérom tímov.

Voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie je možnosť odvolať sa. V prípade národnej ligy v malom futbale je možnosť odvolať sa do 48 hodín od doručenia správy Disciplinárnej komisie. 

Prípadné finančné tresty sú potrestané osoby, respektíve potrestané tímy, povinné uhradiť na účet SZMF do 7 dní od doručenia správy Disciplinárnej komisie. V prípade odvolania sa na správu Disciplinárnej komisie, sa doba splatnosti pozastaví až do doby, kým nebude zverejnené vyjadrenie k odvolaniu.

Na všetky zápasy Niké Superligy sa uplatňuje platný Disciplinárny poriadok, ktorý je zverejnený na oficiálnom webe Slovenského zväzu malého futbalu https://malyfutbal.sk/disciplinarny-poriadok/

Finančné tresty sú hradené na účet SZMF (SK39 1100 0000 0029 4000 6073), a to potrestanými osobami, alebo tímami.